Sanayi İnkılabına Alınan Önlemler

SANAYİ INKILABI’NA
ALINAN ÖNLEMLER

^ İthal ürünlerden alınan vergiler arttırılıp, ihracat vergileri azaltılmıştır.

^ Tarım, sanayi ve ticaretin gelişmesi için çalışmalara başlanmış, 1860’da Islah-ı Sanayi Komisyonu kurulmuştur.

^ Büyük imalathaneler açılmış, özel sermayelere destek verilmiştir. Teşvik kanunu ile yeni fabrikalar on yıl vergiden muaf tutulmuştur.

^ Avrupalı devletler de Osmanlı mallarına yüksek vergi koyarak ihracatın artmasını engellemişlerdir.

İTALYA VE ALMANYA’NIN
SİYASİ BİRLİK KURMALARI
VE BLOKLAŞMALARI

^ Fransız İhtilali’nin yaydığı düşünceler sonrası 1870’te İtalyan birliği sağlanmış ve İtalya sömürgecilik faaliyetlerine başlamıştır.

^ Prusya , Avusturya’yı yenilgiye uğratınca; Avusturya Alman hükümetleri üzerindeki yetkilerini Prusya’ya devretmiştir.

^ 1871’de Alman prensleri imparatorluk tacını Prusya Kralı’na vermişlerdir. Böylece Prusya Kralı aynı zamanda Alman imparatoru olmuş ve Almanya Birliği sağlanmıştır. Almanya’nın gücü artmış ve İngiltere’nin rakibi konumuna gelmiştir.

Sanayi İnkılabı

SANAYİ İNKILABI

^ 18. yüzyılda İngiltere’de başlamıştır.

^ Makineleşme ilk defa dokuma alanında kullanılmıştır, seri üretim maliyetleri azaltmıştır.

^ Sanayileşme ile büyük sermayeli şirketler kurulmuştur.

^ Sömürgelerle mal transferi için ticaret filoları Kurulmuştur. 1869’da Süveyş Kanalı, 1914’te Panama Kanalı deniz ulaşımını kolaylaştırmıştır.

^ Rekabet artmış, pazarın önemi artmıştır. Kente göçler olmuş ve işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.

^ Hammadde, pazar ve iş gücü ihtiyaçları yeni sömürgecilik faaliyetlerine neden olmuştur.

SANAYİ INKILABI’NIN OSMANLI’YA ETKİLERİ

^ Ingiltere’nin Osmanlı pazarına

girmesi, Osmanlı dokuma sanayisine zarar vermiştir.

^ Avrupa’ya bağlılık artmıştır.

Hammadde satıp, mamül alan bir ülke

haline gelinmiştir.

^ Hammadde dışarı çıktığından hammadde sıkıntısı da yaşanmıştır.

^ Lonca Teşkilatının üretimdeki önemi azalmıştır.

^ El tezgahlarının kapanması işsizliği arttırmıştır.

^ İhracat azalırken, ithalat artmıştır.

^ Paranın değeri düşmüştür.

Viyana Kongresi – 1815

viyana kongresi

(1815)

M

^ Fransız Ihtilali’nden sonra ihtilal (Napolyon) Savaşları ile Avrupa nın dengesinin bozulması karşısında Ingiltere, Rusya, Avusturya, Prusya ve Fransa’nın katılımı ile Viyana Kongresi toplanmıştır.

^ Avrupa’nın geleceğini belirlemek, monarşik yapıyı güçlendirmek ve ulusçu hareketleri önlemek yönünde kararlar alınmıştır.

^ Bu kararların uygulamaya konulduğu döneme Restorasyon Dönemi denir.

^ Devletler Metternich Sistemi denilen bir politika oluşturmuşlardır. Nerede isyan çıkarsa çıksın devletler birlikte hareket edecektir. OsmanlI’ya uygulanmamıştır. Yunan isyanı desteklenmiştir.

1830 İHTİLALİ

^ Fransa Kralı X. Charles’ın basın ve

düşünce özgürlüğünü kısıtlaması sonucu yaşanmıştır.

^ İhtilal sonucu tahta geçen Louis Philip anayasayı düzenlemiş ve meşruti krallık rejimini tekrar kurmuştur.

^ İhtilal sonucu ayaklanma çıkan Belçika ayrı bir devlet haline gelmiştir.

^ Polonya’da da bir ihtilal yaşanmıştır. Viyana Antlaşması gereği Rusyava bırakılmış olan Lehistan, Rusya’dan ayrılmak istemiş ancak başarılı olamamıştır.

1848 İHTİLALİ

^ Avrupa’da işçi sayısının artması ve

problemlerinin artması ihtilalin yaşanmasına ortam hazırlamıştır.

^ İhtilal sonucunda Fransa’da cumhuriyet ilan edilmiştir. (1852)

^ Krallar halka yeni haklar vermek zorunda kalmıştır. Demokrasi hareketleri hızlanmıştır.

^ İhtilaller İtalya ve Almanya’nın siyasi

birliklerini kurmalarına zemin hazırlamıştır.

^ İhtilaller Osmanlı Devleti’nde Islahat Fermanı ve meşrutiyetin ilanında etkili olmuştur.

Fransız İhtilali – 1789

FRANSIZ İHTİLALİ

(1789)

M

SONUÇLARI :

^ Fransa’da mutlakiyet düzeni yıkılmış, eşitlik ilkesi kabul edilmiştir.

^ Milli egemenlik fikri yayılmıştır.

^ Milliyetçilik akımı tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır.

^ İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi ilan edilmiştir.

^ Demokrasi fikri gelişmiştir.

^ Özgürlük, eşitlik, milliyetçilik gibi fikirlerin kendilerini etkileyeceğini düşünen ülkeler Fransa’ya savaş açmıştır.

^ Yeni Çağ kapanmış, Yakın Çağ başlamıştır.

FRANSIZ İHTİLALİ

(1789)

OSMANLI’YA ETKİLERİ :

^ Çok uluslu bir yapıya sahip Osmanlı Devleti’nde Fransız İhtilali sonrası milletçilik akımları nedeniyle isyanlar çıkmaya başlamıştır.

^ Milliyetçilik akımı zamanla Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına yol açmıştır.

^ Fransız Ihtilali’nin olumlu etkileri; Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Meşrutiyetin ilanıdır.

İngiltere’de Demokrasi Hareketleri Kurulması

INGİLTERE’DE

DEMOKRASİ

HAREKETLERİ

KURULMASI

^ Ingiltere nin 1763 de Fransa ile yaptığı Yedi Yıfsavaşları’nda ekonomisi bozulunca kolonilerine vergi uygulamıştır. Philedelphia’da toplanan koloniler bunu kabul etmeyince Ingiltere’ye savaş açmışlardır.

^ Savaş sonucunda kolonilerle antlaşma imzalayan Ingiltere ABD’nin bağımsızlığını tanımıştır.

^ ABD cumhuriyeti benimsemiştir.

^ Avrupa’dan göçler olması, Avrupa’da işsizliği azaltmıştır.

FRANSIZ İHTİLALİ

(1789)

(M

NEDENLERİ :

^ Fransa’da krallık yönetiminin baskıları,

^ Halkın soylular, rahipler ve hiçbir siyasal hakkı olmamasına rağmen vergi veren burjuvalardan oluşan sınıflara ayrılmış olması,

^ Vergilerin arttırılması,

^ Siyasi ve ekonomik yapıyı beğenmeyen aydınların eleştirileri,

^ Amerika’da kurulan cumhuriyet rejiminin etkileri,

^ Soyluların lüks ve sorumsuz yaşamalarına tepkilerin artması,

^ Aydınlanma çağının başlaması.

Avrupa Tarihi – İngiltere Demokrasi Hareketleri

INGİLTERE’DE

DEMOKRASİ

HAREKETLERİ

^ Ingiltere, de 1215 te halkın baskısı ile Magna Carta (Büyük Şart) adlı bir ferman kabul edilmiştir.

^ Bu fermana göre kimse kanunsuz ceza almayacak ve halkın onayı olmadan vergi, verilmeyecektir. Bu ferman ile kralın yetkileri kısıtlanmıştır.

^ Bir süre sonra Ingiltere parlamenter monarşi yönetimine geçmiştir.

^ 1629’da parlamento I. Charles tarafından dağıtılınca, halk Cromwell başkanlığında ayaklanmış iktidarı ele geçirerek cumhuriyeti ilan etmiştir. Cromwell ise ülkeyi diktatör gibi yönetmiş ve parlamentoyu kapatmıştır. Ölümünden sonra yine krallığa geçilmiştir.

^ Kral III. Wilhelm Dönemi’nde İnsan Hakları Bildirgesi kabul edilmiş, parlamento açılmış ve meşrutiyet rejimine geçilmişti.

Reform’un Nedenleri

REFORM’UN

NEDENLERİ

^ Hristiyanlığın temel kaynaklarına inilerek temel prensiplerinin ortaya konulması,

^ Katolik Kilisesindeki bozulmaları gidermek için yenilik yapma düşüncesinin yayılması,

^ İncil’in her dile çevrilerek okunması sonucunda kiliseye karşı şüphe ve eleştirilerin artması,

^ Rönesans’ın da etkisiyle skolastik düşüncenin yıkılarak pozitif düşüncenin hakim olması.

neden olmuştur.

  1. YÜZYILDAN
    İTİBAREN YAŞANAN
    GELİŞMELER

^ Osmanlı ve Ispanya’nın gücü azalırken, Ingiltere ve Fransa güçlenmiştir.

^ Mezhep birliğinin bozulmasıyla

Avrupa’da Otuz Yıl Savaşları (1618-1648) yaşanmıştır. Ingiltere bu savaşa katılmamıştır.

^ Kraliçe I. Elizabeth’in merkezi otoritesini arttırmak için yaptığı uygulamalar, 1640’ta isyan çıkmasına ve bu isyan sonucunda cumhuriyetin ilan edilmesini sağlayan sürecin başlamasına neden olmuştur.

^ 17. yüzyılda Avrupa’da neredeyse her ülkede mutlakiyet rejimi uygulanıyordu.

Reform’un Sonuçları

REFORM’UN

SONUÇLARI

^ Avrupa’da din ve mezhep savaşları başlamıştır.

^ Katolik Kilisesi yeniden düzenlenmiştir.

^ Avrupa mezhep birliği bozulmuştur. Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.

^ Kilise ve din adamlarının toplum üzerindeki baskıları ortadan kalkmıştır.

^ Krallar ve burjuva sınıfının kilisenin mallarına el koymaları sonucunda güçleri artmıştır.

REFORM’UN
OSMANLI’YA
ET Rl

^ Osmanlı’daki Hristiyanlara tanınan din ve vicdan özgürlüğü Reform’un Osmanlı Devleti’ni etkilemesini engellemiştir.

^ Osmanlı Devleti Hristiyan Birliği’ni parçalamak için reform hareketlerini ve mezhep ayrılıklarını desteklemiş, bu sayede devletin Avrupa içlerine ilerleyişi


^ Osmanlı’nın dinsel özgürlüğü, kilisenin Hristiyanları sömürmesini engellemesi ve Hristiyan çoğunluğun Ortodoks olması, Reform’dan etkilenmemelerine

Rönesans’ın Osmanlı’ya Etkileri

RÖNESANS’IN

OSMANLI’YA

ETKİLERİ

^ Osmanlı Devleti yükselme döneminde Avrupa’da yaşanan bilim, teknik ve mimari alanda yaşanan gelişmelerden uzak kalmıştır.

^ Bu durum sonraki dönemlerde Osmanlı’nın Avrupa’nın gerisinde kalmasına ortam hazırlamıştır.

 

REFORM

^ 16. yüzyılda katolik mezhebindeki bozulmalar karsısında ilk olarak Almanya’da başlayan dinde yeni düzenlemeler yapılmasına Reform denir.

^ Öncüsü Martin Luther olmuştur.

REFORM’UN

NEDENLERİ

^ Hristiyanlığın temel kaynaklarına inilerek temel prensiplerinin ortaya konulması,

^ Katolik Kilisesindeki bozulmaları gidermek için yenilik yapma düşüncesinin yayılması,

^ İncil’in her dile çevrilerek okunması sonucunda kiliseye karşı şüphe ve eleştirilerin artması,

^ Rönesans’ın da etkisiyle skolastik düşüncenin yıkılarak pozitif düşüncenin hakim olması.

Avrupa Tarihi – Rönesans’ın Nedenleri

RÖNESANS’IN

NEDENLERİ

^ Matbaa ile kitapların geniş kitlelere dağıtılması ve düşünce hayatının gelişmesi,

^ Latin ve Yunan klasiklerinin incelenmesi ve hümanizm hareketlerinin başlaması,

^ Avrupa’nın zenginleşmesi ile sanata ve bilime önem veren mesen sınıfının sanatçı ve bilim adamlarını koruması,

^ Skolastik düşüncenin değer kaybetmesi, ^ Farabi, İbni-i Sina ve İbn-i Rüşt gibi İslam bilginlerinin eserlerini tercüme ede Avrupalılarda akılcı düşüncenin öne çıkması,

^ İstanbul’un fethi sonucunda bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi.

RÖNESANS’IN

SONUÇLARI

^ Avrupa’da resim, heykel, edebiyat ve mimari üst düzeyde gelişme göstermiştir.

^ Incil Latince’den Avrupa dillerine çevrilip okutulduğu için kiliseye olan güven azalmıştır. Reform hareketlerine ortam hazırlamıştır.

^ Skolastik düşünce yıkılarak yerini deney ve gözleme dayalı düşünce almıştır.

^ Pozitif ve özgür düşünce, bilim alanında yeni buluşların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

^ Reformun yaşanmasında da etkili olmuştur.