GÖZLEM YAPMAK

Bir nesnenin, olayın veya gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesine gözlem (müşahede) denir. İnandırıcı ve etkileyici bir anlatımın oluşmasında gözlemin çok önemli bir yeri vardır çünkü iyi bir anlatım, varlıkların ayırt edici özelliklerinin (vasıflarının, sıfatlarının) başarılı bir şekilde dile getirilmesine bağlıdır. Bunun için de “gözlem”e gereksinim vardır: Denizi görmemiş, balıkların isimlerini ve özelliklerini öğrenmemiş, balıkçılarla denize açılmamış birinden yaşamını balıkçılıkla kazanan bir kişinin hayatını anlatan bir öykü yazmasını beklemek çok da mantıklı değildir. Bir anlatıcı, elbette gözlem yapmadan da (okuyarak ya da dinleyerek) bilgi edinebilir. Ama gözlem, bilginin aracısız olarak alınmasını sağlaması yönüyle okuma ve dinleme yoluyla kazanılacak bilgiye göre daha etkili ve kalıcı olur. Kişi, okuduğunda ve dinlediğinde bilgiyi başkalarından öğrenir. Oysa gözlemde kişisellik vardır. Gözlemi yapanla gözlemlenen arasında aracı yoktur. Burada kişi için en önemli yardımcı, duyularının ayrıntıları yakalayabilecek duyarlıkta olmasıdır.

Özgür okuma (Rahat okuma) 2

Metnin sözlü iletişim için mi yazılı iletişim için mi kullanılacağı belirlenmelidir.
2. Metin, sözlü iletişim için kullanılacaksa metnin hangi ortamda (panel, forum, münazara, konferans vb.) aktarılacağı; yazılı iletişimde kullanılacaksa metnin türünün (şiir, deneme, makale, öykü vb.) ne olacağı belirlenmelidir.
3. Anlatımın içeriği sınırlandırılmalı; tema, bir konuya dönüştürülmelidir.
4. Anlatımın ve anlatıcının amacı netleştirilmelidir.
5. Anlatıcı, anlatımdaki tavrını (doğrudan-dolaylı, nesnel-öznel, soyut-somut) belirlemelidir.
6. Anlatıcı, hangi anlatım türünü ya da türlerini (öyküleyici anlatım, kanıtlayıcı anlatım, düşsel anlatım vb.) kullanacağını belirlemelidir.

Yukarıda sıralananların yapılması, anlatıcıya anlatımın bundan sonraki aşamalarında önemli kolaylıklar sağlar. Çünkü hazırlanacak malzeme, yukarıda belirtilen tercihlere göre bulunup düzenlenecek ve bir bütüne dönüştürülecektir.
Orijinal buluşların yapılabilmesi, zihinde depolanan malzemenin nitelikli olmasına bağlıdır. Nitelikli malzemelerin depolandığı bir zihnin deneyimleriyle zenginleştirilmesi, anlatıcının birikimli olmasını sağlar.
Nitelikli malzeme toplamanın buna bilgi toplama da diyebiliriz en önemli yollan şunlardır: Okumak, dinlemek, gözlem yapmak.

Özgür okuma (Rahat okuma)

İnsan zihni, yaşam boyunca edinilen bilgi, anı, izlenim, duygu, düşünce, görüntü vb. kendine özgü filtreleme sistemine göre kaydeden, bunların bir kısmını yine kendine özgü bir sistemle silme yeteneğine sahip olan dijital bir belleğe benzetilebilir. Anlatıcının, bir tema/konuyla ilgili olarak “Ben ne anlatacağım?” diye düşünmeye başlamasıyla birlikte o kişinin hafızasında da bir arama ve değerlendirme süreci başlamış olur. Bu durum, bilgisayarlardaki ARA özelliğinin çok gelişmiş bir fonksiyonu gibi de düşünülebilir. Zihin, ARA emrini aldığında, anlatılacak tema/konu ile ilgili olarak o güne kadar zihinde (bellekte) depolanmış bütün veriler bir anda anlatıcının zihninde canlanmaya başlar. Bunlar, daha sonra, anlatımda kullanılacak ana ve yardımcı düşüncelere dönüşür. İşte buluş budur.
Buluş aşamasının verimli geçirilmesi için şunların önceden yapılmasında fayda vardır:

Özgür okuma (Rahat okuma)

Her mesleğe ait bilimsel yayınlar vardır. İnsan, iş hayatında başarılı olmak için alanında yazılmış yayınları önceiik sırasına koyarak okur. Bu, o kişinin işini daha iyi yapabilmesinin temel ko-şuludur, Ne var ki İnsanın iş hayatının yanında bir de çeşitli duyarlıklarını, zevklerini, hobilerini vb. kapsayan bir duygu ve düşünce dünyası vardır. Kişi, bu düşünce ve duygu dünyasında da belli bir olgunluğa erişmek ister. Söz gelimi bir mühendis, işinden ötürü araştırma amaçlı/bilgi odaklı okumalar yaparken bir taraftan da tarihi romanları okumaya merak sarabilir; bir doktor, mesleki yayınların dışında çiçek yetiştiriciliğiyle ilgili kitapları da okumak iste-yebilir ya da bir yargıç, şiir kitapları okuyarak estetik duyarlıklarının olgunlaşmasını arzulayabilir.
özellikle sanat değeri taşıyan eserler, insanın tinsel (ruhsal) açlığını giderir. İnsan, edebi metinler sayesinde ruhsal bakımdan huzur bulur, İnsani ilişkilerini düzenler, hayata farklı açılardan bakmayı öğrenir. Bu eserlerin verdiği zevk, heyecan ve coşku, insan ruhunun derinliklerine nüfuz ederek insanda güzellik duygusunun yerleşmesini, insanın daha sağlıklı düşünmesini sağlar.

SORULAR

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dallarından biri olan borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir?
A) Üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması ilkesi
B) Nispilik ilkesi
C) Zaman aşımı ve hak düşürücü süreye uğramama ilkesi
D) Eşitlik ilkesi
E) Sözleşme özgürlüğü ilkesi

Kural olarak küçüklerin, istisnai olarak kısıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması için ana babanın sahip olduğu hakka ne ad verilir?
A) Vasiyet B) Velayet C) Nesep
D) Veraset E) Vesayet

10. Bir gerçek kişinin doğum ve hısımlık ile ilgili bilgilerini içeren kütüğe ne ad verilir?
A) Evlat edinme kütüğü        B) Aile kütüğü
C) Boşanma kütüğü                D) Ölüm kütüğü
E) Doğum kütüğü

Aralarındaki mevcut borç ilişkisi sebebiyle alacaklının borçludan talep edebileceği, borçlunun da yerine getirmek zorunda olduğu hareket biçimine ne ad verilir?
A) Edim                         B) Alacak         C)Akit
D) Tazminat                E) İcap

SORULAR

Bir ülkede, yetkili bir makam tarafından yapılan, yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?
A) Pozitif hukuk      B) Tabii hukuk
C) İdeal hukuk         D) Mevzu hukuk
E) Objektif hukuk

Aşağıda verilenlerden hangisi kişinin özel hakları arasında yer almaz?
A) Seçme ve seçilme hakkı
B) Kişilik hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Alacak hakları
E) Velayet hakkı

Aşağıdakilerden hangisi hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilkedir?
A) Genellik
B) Eşitlik
C) Özerklik
D) Sübjektif iyiniyet Dürüstlük (Objektif iyiniyet)

Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi, kişi topluluğu değil mal topluluğu niteliğindedir?
A) Kooperatifler              B) Anonim şirketler
C) Kolektif şirketler       D) Vakıflar
E) Dernekler

TÜRKİYE’YE İLİŞKİN ÖZEL GÜNCEL BİLGİLER

İlk 6 ay Macaristan, ikinci 6 ay raonya  2012: ilk 6 ay tenimafta, ikiro 6 ay Kibre Rum ? 2015: ilk 6 ay İrlanda, ikinci 6 ay Litvanya ?2014: ilk 6 ay Yunanistan, ikinci 6 ay İtalya
Avrupalı bilim insanları dünyanın en büyük hızlandırıcısı olan ‘Büyük Hadron sayesinde evrenin oluşumuna yol açan Patlama’yı (Big Bang) laboratuvar ortamında yeniden yaratarak ve Biy Barıg sonucunda açığa çıktığı varsayılan “Tarın’nın Zerreciklerinin (Higgs Boson) sırrını aydınlatmayı amaçlamaktadır.
CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi), İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır.
– NATO şenel sekreteri Anders Fogh Rasmussendir.
– NATO genel sekreter yardımcısı Hüseyin Diriöz’dür. ?. Dünya Bankası başkanı Robert Zoellick’dir.
– IMF başkanı Christine tagarde’dir.
-FED (Amenkan Merkez Bankası) başkanı 8en Bemanke’ı ?. Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghidir.

TÜRKİYE’YE İLİŞKİN ÖZEL GÜNCEL BİLGİLER

-Türkiye, 2009 – 2010 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini yürütmüştür.
-201 ide yönetmen Nuri Bilge Ceylan. Fransa Kültür Bakanlığından “Sanat ve Edebiyat Şövalyesi’ madalyası almıştır.
-Kasım 2011 de Türk – Arap !5 Birliği Forumu Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenmiştir.
-Türkiye’de 61. hükümet. 24. dönem meclis ve 11. cumhurbaşkanı görev yapmaktadır.
– 2048 yılında Türkiye’de emeklilik yaşı 65 olacaktır.
– Birleşmiş Milletler 4. En Az Çelişmiş ülkeler Konferansı İstanbul’da 9 -15 Mayıs 2011 tarihleri arasında düzenlenmiştir.
– 5. Büyükelçiler Konferansı Ocak 2011’de Erzurum’da gerçekleşmiştir.
– Değişim Liderleri Zirvesi. 20 lı’de İstanbul’da yapılmıştır.
– Uluslararası Gençlik Şurası 2011’de İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
– Türkiye’nin ilk nükleer santrali Mersin Akkuyu’da yapılacaktır,
– Türkiye’de ilk defa kurulacak olan Nükleer Teknoloji
Geliştirme Merkezinin Sinop’a İnşa edilmesi kararlaştırılmıştır.
– Organik tarım ili seçilen ilimiz İzmir’dir.
– Avrupa insan Hakları Mahkemesine ilk Türk kadın yargıç olarak Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayse Işıl Karakas Seçilmiştir.
– Anayasa Mahkemesinin ilk kadın başkam Tülay Tuğcudur.

TURKIYEYE İLİŞKİN GUNCEL BİLGİLER

TÜRKIYEDEKI KURUM, KURULUŞ ve YARGI BALKANLARI

– Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özeldir.
– Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvnkoğludur.
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçıdır.
– Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmezdir.
– Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcandır.
– ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Ali Demirdir.
– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Haşan Erbildir.
– Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıçtır.
– YargıtayBaşkanı Nazım Kaynaktır
– Danıştay Başkanı Hüseyin Hüsnü Karakullukçudur.
– Sayıştay Başkanı Recai Akyeldir.
– Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşardır.
– Yüksek Seçim Kurumu Başkanı Ali Emdir.

FİLM FESTİVALİNDE ÖDÜL KAZANANLAR

En iyi Film: Güzel Günler Göreceğiz. (Haşan Tolga Pulat)

– En iyi Yönetmen: (Çiğdem Vitrine!) .Geriye Kalan.
– En iyi Senaryo: “Güzel Günler Göreceğiz .-(Emre Kavuk)

– En iyi Kadın Oyuncu: (Devin Özgür Çınar) – “Geriye Kalan.

– En iyi Erkek Oyuncu: (Erdal Beşikçioğlu)-” Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm.

EUROVİSİON ÇARKI YARIŞMASI
2011 Eurovision Şarkı Yarışması Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenmiştir.
Yarışmayı, Eldar & Nigar İkilisinin seslendirdiği “Running Scared” adlı şarkıyla Azerbaycan kazanmıştır.
Türkiye’yi Yüksek Sadakat grubu, .Live ıtup. temsil etmiştir. Yüksek Sadakat yarı finalde elenerek finalde yarışma hakkını kaybetmiştir.
2012 Eurovision Şarkı Yanşması ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacaktır. Bu organizasyon 57. Eurovision Şarkı Yarışması olacaktır.