Avrupa Tarihi – Alınan Tebirler

coğrafi keşifler

KARŞISINDA ALINAN
TEDBİRLER

^ Yavuz Sultan Selim Döneminde Mısır fethedilerek vergi gelirleri arttırılmaya çalışılmıştır.

^ Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Hint Deniz Seferleri düzenlenerek İspanyol ve Portekizli korsanlara karşı mücadele edilmiştir.

^ K.S.S. Döneminde Fransa’ya verilen kapitülasyonlarla Akdeniz ticaretini canlandırmaya çalışmıştır.

^ Sokulu Mehmet Paşa Baharat Yolu ticaretini tam anlamıyla kontrol edebilmek için Süveyş Kanalı Projesi; İpek Yolu için Don-Volga Projesi hazırlamıştır ancak uygulanamamıştır.

RÖNESANS

^ 15. ve 16. yüzyıllarda önce İtalya’da başlayan daha sonra diğer Avrupa ülkelerine de yayılan edebiyat, sanat, düşünce ve bilim alanlarındaki yenilik, gelişme ve anlayışlara Rönesans denir.

Avrupa Tarihi – Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

KEŞİFLERİN SONUÇLARI

^ Bilinmeyen yerler ve kıtalar

Keşfedilmiştir. Denizcilikte gelişmiş olan İspanya ve Portekiz koloniler kurarak sömürge imparatorluklar oluşturmuştur.

^ Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş getirilmiş, burjuva sınıfı güçlenmiştir.

^ Ticaret yollarının güzergâhı değişmiş, İpek ve Baharat yolları önemini kaybetmiştir.

^ Amerika’ya göç başlamış, yerli nüfus azalmıştır.

^ Dünya’nın yuvarlak olduğunun

Anlaşılmasıyla kiliseye güven azalmıştır.

^ Yeni keşfedilen yerlerde Hristiyanlık yayılmıştır.

^ Amerika’da köklü uygarlıkların varlığı anlaşılmıştır. (Maya, Aztek, Inka)

COĞRAFİ KEŞİFLERİN OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ

^ Osmanlı’nın elindeki İpek ve Baharat Yolları önemini kaybetmiştir.

^ Vergi gelirleri azalmış, ticareti

Canlandırmak amacıyla kapitülasyonlar arttırılmak zorunda kalınmıştır.

^ Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş girmesi, Osmanlı’da enflasyonu arttırmıştır.

^ Halk ve zanaatkâr işsiz kalmış, bu durum ekonomik sıkıntılara ve Celali İsyanlarına zemin hazırlamıştır.

^ İpek ve Baharat yollar 1869’da Süveyş ve 1952’de Don – Volga kanallarının

Avrupa Tarihi – coğrafi keşifler

COĞRAFİ

KESİFLER

*03

^ İpek ve Baharat Yollarının Osmanlı Devletinin elinde olması Avrupayı yeni yollar aramaya itmiştir.

^ 15. ve 16. yüzyıllarda pek çok yer keşfedilmiştir.

^ 1487’de Portekizli Bartolomeu Dias Ümit Burnu keşfetmiştir.

^ 1498’de Vasco de Gama Ümit Burnu’nun Hint Okyanus’una çıkmasını ve Hindistan’a giden ticaret yollarının bulunmasını sağlamıştır. Böylece Baharat Yolu’nun kontrolü Portekiz’e geçmiştir.

^ 1492 de İtalyan denizci Christophe Colomb Orta Amerika’ya ulaşmıştır. 1499’da Amerika Vespucci yeni bir kıta olduğunu açıklamıştır.

^ Amerika’nın keşfinden sonra Portekizli denizci Macellan ve ölümünden sonra yolculuğu devam ettiren Del Kano dünyanın yuvarlaklığını kanıtlamıştır.

Avrupa Tarihi – Avrupa’da Yaşanan Teknolojik Gelişmeler

AVRUPA’DA YAŞANAN
TEKNOLOJİK GELİŞMELER

ى Haçlı Seferleri ile birlikte barut, matbaa, pusula gibi buluşlar İslam dünyasından Avrupa’ya taşınmıştır.

ى Avrupalı kaşif ve tüccarların Müslüman ülkelerle ilişki kurması Avrupa’da aydınlanma dönemini başlatacak yeniliklerin, Batı’ya aktarılmasını sağlamıştır.

14 ى.Yüzyılda barut kullanımı başlamış, daha sonra ağır top teknolojisi gelişmiştir.

ى Matbaanın kullanılmasıyla çok sayıda kitap ucuza basılmış ve okuma yazma oranı artmıştır. Böylece Rönesans ve Reform hareketlerine neden olacak gelişmeler yaşanmaya başlamıştır.

ى Pusula ile yeni yerler keşfedilmiş ve bu yerlerin zenginlikleri Avrupa’ya gelmiştir. Sömürgecilik başlamıştır.

Avrupa Tarihi

 

AVRUPA TARIHI

^ Batı Roma’nın yıkılmasıyla, toprak egemenliğine dayalı feodalite (derebeylik) rejimi güçlenmiştir.

^ Taht kavgaları ve uzun süreli savaşlar nedeniyle halk derebeyliklerin himayesine girmiş ve krallar merkezi otoritesini kaybetmeye başlamıştı.

^ Sınıf farklılıkları oluşmuş ve halkın durumu kötüleşmiştir.

^ Toprak üzerinde yaşayan köylüler senyörlerin malı sayılıyordu.

Senyörler ordu kurup, şatolar, kaleler inşa etmişlerdir.

AVRUPA TARİHİ

^ 15. yüzyıldan itibaren yeni kıtalara  yapılan göçler ve savaşlar neticesinde nüfusun azalması dere beyliklerin askeri güçlerini olumsuz etkilemiştir.

^ Haçlı Seferleri’ne katılan derebeyliklerin hayatlarını ya da servetlerini kaybetmeleri krallıkların yeniden güçlenmesine neden olmuştur.

^ İstanbul’un fethi sırasında önemi anlaşılan toplar feodalitenin yıkılmasına büyük katkı sağlamıştır.

^ Coğrafi keşifler ile Avrupa’nın ekonomik yapısında önemli değişiklikler olmuştur. Yeni keşfedilen yerlerden getirilen madenlerle zenginlik ölçüsü olan toprak, yerini altın ve gümüşe bırakmıştır